Kisah Perjalanan Mencari Yang Haq

April 16, 2019
Ada dua jalan yang ditempuh orang dalam mencari yang haq dengan masing-masing dalilnya :

    Man `arafa nafsahu faqad `arafa rabbahu
    Barang siapa mengenal dirinya maka pasti dia akan kenal Tuhannya. (Dalil ini yang sangat popular dikalangan sufi, meditator , filosofi, teolog)


    Man `arafa rabbahu faqad `arafa nafsahu
    Barang siapa yang kenal Tuhannya pasti dia akan kenal dirinya.

Pada jalan pertama, biasanya dilakukan oleh para pencari murni, mereka belum memiliki panduan tentang Tuhan dengan jelas. Dia hanya berfikir dari yang sangat sederhana …iaitu ketika ia melihat sebuah alam tergelar, muncul pemikiran pasti ada yang membuatnya atau ada yang berkuasa dibalik alam ini, … 

mustahil alam ini ada begitu saja … dan alam merupakan jejak-jejak penciptanya … 

Dengan falsafah inilah orang akhirnya menemukan kesimpulan bahawa Tuhan itu ada.
Sebagian meditator atau ahli sufi menggunakan pendekatan falsafah ini dalam mencari Tuhan, iaitu tahap mengenal diri dari segi wilayah-wilayah alam pada dirinya, misalnya mengenali hatinya dan suasananya, fikiran, perasaannya, dan lain-lain sehingga dia boleh membezakan dari mana ilham itu muncul, … apakah dari fikirannya, dari perasaannya, atau dari luar dirinya…

Akan tetapi penggunaan jalur seperti ini sering kali membuat orang mudah tersesat, kerana pada tahap-tahap wilayah ini manusia sering terjebak pada ‘keghaiban’ yang dia lihat dalam perjalanannya, … yang kadang-kadang membuat hatinya tertarik dan berhenti sampai disini, kerana kalau tidak mempunyai tujuan yang kuat kepada Allah pastilah orang itu menghentikan perjalanannya …. 

Kerana disana dia boleh melihat fenomena / keajaiban alam-alam dan mampu melihat dengan kasyaf apa yang tersembunyi pada alam ini … akhirnya mudah muncul ‘keakuannya’ bahawa dirinyalah yang paling hebat …akan tetapi jika dia kuat terhadap Tuhan adalah tujuannya, pastilah dia selamat sampai tujuannya…..


Teori yang dilakukan tersebut adalah jalan terbalik, kerana dalam pencariannya ia telusuri jejak atau tanda-tanda yang ditinggalkannya (melalui ciptaan / alam), … ibarat seseorang mencari kuda yang hilang, yang pertama di telusuri adalah jejak tanda kaki kuda, kemudian memperhatikan suara ringkik kuda dan akhirnya di temukan kandang kuda dan yang terakhir dia menemukan wujud kuda yang sebenarnya ….Hal ini sebenarnya sangat menyulitkan para pelaku pencari Tuhan, … kerana terlalu lama di dalam mengideantifikasi alam-alam yang akan di laluinya ….


Dalil yang ke dua : adalah melangkah kepada yang paling dekat dari dirinya …iaitu Yang Maha Dekat, … langkah ini yang paling cepat di tempuh dibanding dalil pertama… Kerana dalil pertama banyak dipengaruhi oleh para filosofi pada zaman pertengahan dalam hal ini falsafah Yunani. Teologi Kristian dan Hindu telah banyak mempengaruhi falsafah ini. sehingga Al Ghazali pantas mengkritik kaum filosofi dengan menulis kitab tentang tidak setujunya dengan idea falsafah masa itu iaitu Tahafut Al Falasifah / kerancuan falsafah ….


Alghazali membantah pemikiran yang dimulai dengan rangkaian berfikir terbalik, … beliau mengajukan gagasan bahawa umat Islam harus memulakan pemikirannya dari sumber pangkal ilmu pengetahuan iaitu Tuhan, bukan dimulai dari luar yang tidak boleh dipertanggung jawabkan kebenarannya, ertinya sangat berbahaya kerana di dalam falsafah memulakan berfikirnya dari tahap yang benar menuju 

zat dibalik semuanya berasal. Sedangkan di dalam Islam menunjukkan keadaan Tuhan serta jalan yang akan di tempuh sudah di tulis dalam Alqur’an agar umat manusia tidak tersesat oleh rekaan-rekaan fikiran yang belum tentu kebenarannya…


Pencarian kita telah di tulis dalam Alqur’an dan Allah menunjukkan jalannya dengan sangat sederhana dan mudah …tidak menunjukkan alam-alam yang mengakibatkan menjadi rancu dan bingung … kerana alam-alam itu sangat banyak dan kemungkinan menyesatkan kita amat besar…

Mari kita perhatikan cara Tuhan menunjukkan para hamba yang mencari Tuhannya .
    “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku maka (jawablah) bahawasanya Aku adalah dekat. 

Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perinta-Ku) dan hendaklah mereka itu beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al Baqarah: 186)
    “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan menusia dan mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya.” (QS. Al Qaaf: 16)
Ayat-ayat diatas, mengungkapkan keadaan Allah sebagai wujud yang sangat dekat, dan kita diajak untuk memahami pernyataan tersebut secara sempurna. Alqur’an mengungkapkan jawapan secara dimensi dan dilihat dari perspektif seluruh sisi pandangan manusia sesempurnanya. 

Saat pertanyaan itu terlontar, dimanakah Allah ? Maka Allah menjawab: Aku ini dekat, kemudian jawapan meningkat sampai kepada, Aku lebih dekat dari urat leher kalian .Atau dimana saja kalian menghadap di situ wujud wajah-Ku…dan Aku ini maha meliputi segala sesuatu ….
Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita jika dalam mencari Tuhan melalui tahap terbalik…
Pada tahap pertama beliau nampak alam dan segala kejadian adalah satu bersama Allah. Dan pada tahap kedua nampak alam sebagai bayangan Allah; dan pada tahap ke tiga beliau nampak Allah adalah berasingan dari pada segala sesuatu di alam ini.

 Kalau hal ini hanya sebatas penjelasan terstruktur kepada muridnya, saya anggap hal ini tidak menjadi persoalan, … akan tetapi jika tahap-tahap ini merupakan metologi dalam mencari Tuhan, … saya kira ini berbahaya, kerana yang akan berjalan adalah fikirannya atau otaknya, … yang akhirnya timbul khayalan atau khayalan.


Di dalam Islam memulakannya dengan pengenalan kepada Allah terlebih dahulu iaitu dengan zikrullah (mengingat Allah), … kemudian kita di perintah langsung mendekati-Nya, kerana Allah sudah sangat dekat..tidak perlu anda mencari jauh-jauh melalui alam-alam yang amat luas dan membingungkan ..alam itu sangat banyak dan bertingkat-tingkat. 

Tidak perlu kita memikirkannya…cukupkan jiwa ini mendekat secara langsung kepada Allah … kerana orang yang telah berjumpa alam-alam belum tentu ia tunduk kepada Allah, kerana alam disana tidak ada bezanya dengan alam di dunia ini kerana semua adalah ciptaan-Nya !!
Akan tetapi jika anda memulakan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, maka secara automatik anda akan diperlihatkan / dipersaksikan kepada kerajaan Tuhan yang amat luas. 

Maka saya setuju dengan dalil yang kedua, barang siapa kenal Tuhannya maka dia akan kenal dirinya. Sebab kalau kita kenal dengan pencipta-Nya, maka kita akan kenal dengan keadaan diri kita dan alam-alam dibawahnya, kerana semua berada dalam genggaman-Nya…kerana Dia meliputi segala sesuatu …kerana Dia ada dimana saja kita ada, … dan Dia sangat dekat.


Betapa rumitnya perjalanan yang dilalui oleh pencari, seperti apa yang yang saya tulis pada bab Membuka hijab….dan bagi yang tidak kenal Alqur’an akan mudah sekali berhenti dan tersesat kepada alam-alam itu …kerana ilham itu amat banyak yang muncul dari segala suara alam-alam tersebut (tolong anda baca tahap spiritual yang di tulis pada bab Membuka hijab, kerana akan membantu penjelasan saya ini 


Kesimpulan :
Islam mengajarkan didalam mencari Tuhan, telah diberi jalan yang termudah dengan dalil barang siapa kenal Tuhannya maka dia akan kenal dirinya … hal ini telah ditunjukkan oleh Allah bahawa Allah itu sangat dekat, … atau dengan dalil …barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan Kami… (QS: Al ankabut: 69 )
“Wahai orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menjadikan bagimu furqan (pembeza).” (QS : Al Anfaal: 29)


Ayat-ayat ini membuktikan di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu lagi melalui proses pencarian atau menelusuri jalan-jalan yang di temukan oleh kaum falsafah atau ahli spiritual di luar Islam, … kerana mereka di dalam perjalanannya harus melalui tahap-tahap alam-alam … 

Islam di dalam menemuhi Tuhannya harus mampu memfanakan alam-alam selain Allah dengan konsep laa ilaha illallah … laa syai’un illallah … laa haula wala quwwata illa billah … tidak ada Tuhan kecuali Allah … tidak ada sesuatu (termasuk alam-alam) kecuali Allah, … tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah semata ….maka berjalanlah atau melangkahlah kepada yang paling dekat dari kita terlebih dahulu bukan melangkah dari yang paling jauh dari diri kita ….

Bagaimana Seseorang Dapat Menjadi Waliyullah?

Maret 24, 2019

Simak uraian Risallah Ke 3 Dari Kita Futhuhul Ghoib Karya Syech Abdul Qodir Al Jilani

Apabila seorang hamba Allah mengalami kesulitan hidup, maka pertama-tama ia mencoba mengatasinya dengan upayanya sendiri.

Bila gagal ia mencari pertolongan kepada sesamanya, khususnya kepada raja, penguasa, hartawan; atau bila dia sakit, kepada dokter.

Bila hal ini pun gagal, maka ia berpaling kepada Khaliqnya, Tuhan Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, dan berdo’a kepada-Nya dengan kerendah-hatian dan pujian.

Kemudian bila tak juga memperoleh pertolongan dari Allah, maka dipasrahkannya dirinya kepada Allah, dan terus demikian, mengemis, berdo’a merendah diri, memuji, memohon dengan harap-harap cemas.

Namun, Allah Yang Maha Besar dan Maha Kuasa membiarkan ia letih dalam berdo’a dan tak mengabulkannya, hingga ia sedemikian terkecewakan terhadap segala sarana duniawi.

Maka kehendak-Nya mewujud melaluinya, dan hamba Allah ini berlalu dari segala sarana duniawi, segala aktivitas dan upaya duniawi, dan bertumpu pada ruhaninya.

Pada tingkat ini, tiada terlihat olehnya, selain kehendak Allah Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, dan sampailah dia tentang Keesaan Allah, pada peringkat haqqul yaqin (* tingkat keyakinan tertinggi yang diperoleh setelah menyaksikan dengan mata kepala dan mata hati).

Bahwa pada hakikatnya, tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah; tak ada penggerak tak pula penghenti, selain Dia; tak ada kebaikan, kejahatan, tak pula kerugian dan keuntungan, tiada faedah, tiada memberi tiada pula menahan, tiada awal, tiada akhir, tak ada kehidupan dan kematian, tiada kemuliaandan kehinaan, tak ada kelimpahan dan kemiskinan, kecuali karena ALLAH.

Maka di hadapan Allah, ia bagai bayi di tangan perawat, bagai mayat dimandikan, dan bagai bola di tongkat pemain polo, berputar dan bergulir dari keadaan ke keadaan, dan ia merasa tak berdaya.

Dengan demikian, ia lepas dari dirinya sendiri, dan melebur dalam kehendak Allah.

Maka tak dilihatnya kecuali Tuhannya dan kehendak-Nya, tak didengar dan tak dipahaminya, kecuali Ia.

Jika melihat sesuatu, maka sesuatu itu adalah kehendak-Nya; bila ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka ia mendengar firman-Nya, dan mengetahui lewat ilmu-Nya. Maka terkaruniailah dia dengan karunia-Nya, dan beruntung lewat kedekatan dengan-Nya, dan melalui kedekatan ini, ia menjadi mulia, ridha, bahagia, dan puas dengan janji-Nya, dan bertumpu pada firman-Nya.

Ia merasa enggan dan menolak segala selain Allah, ia rindu dan senantiasa mengingat-Nya; makin mantaplah keyakinannya pada-Nya, Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa.

Ia bertumpu pada-Nya, memperoleh petunjuk dari-Nya, berbusana nur ilmu-Nya, dan termuliakan oleh ilmu-Nya. Yang didengar dan diingatnya adalah dari-Nya. Maka segala syukur, puji, dan sembah tertuju kepada-Nya.

Ia bertutur: Bila kamu abaikan ciptaan (menghiraukan dunia), maka: "Semoga Allah merahmatimu," Allah melepaskanmu dari kedirian, "Semoga Allah merahmatimu," Ia mematikan kehendakmu; "Semoga Allah merahmatimu," maka Allah mendapatkanmu dalam kehidupan (baru). Ia bertutur: Bila kamu abaikan ciptaan, maka: "Semoga Allah merahmatimu," Allah melepaskanmu dari kedirian, "Semoga Allah merahmatimu," Ia mematikan kehendakmu; "Semoga Allah merahmatimu," maka Allah mendapatkanmu dalam kehidupan (baru).

Kini kau terkaruniai kehidupan abadi; diperkaya dengan kekayaan abadi; dikaruniai kemudahan dan kebahagiaan nan abadi, dirahmati,dilimpahi ilmu yang tak kenal kejahilan; dilindungi dari ketakutan; dimuliakan, hingga tak terhina lagi; senantiasa terdekatkan kepada Allah, senantiasa termuliakan; senantiasa tersucikan; maka menjadilah kau pemenuh segala harapan, dan ibaan pinta orang mewujud pada dirimu; hingga kau sedemikian termuliakan, unik, dan tiada tara; tersembunyi dan terahasiakan.

Maka, kau menjadi pengganti para Rasul, para Nabi dan para shiddiq. Kaulah puncak wilayat, dan para wali yang masih hidup akan mengerumunimu.

Segala kesulitan terpecahkan melaluimu, dan sawah ladang terpaneni melalui do’amu; dan sirnalah melalui do’amu, segala petaka yang menimpa orang-orang di desa terpencil pun, para penguasa dan yang dikuasai, para pemimpin dan para pengikut, dan semua ciptaan.

Dengan demikian kau menjadi agen polisi (kalau boleh disebut begitu) bagi kota-kota dan masyarakat. Orang-orang bergegas-gegas mendatangimu, membawa bingkisan dan hadiah, dan mengabdi kepadamu, dalam segala kehidupan, dengan izin sang Pencipta segalanya.

Lidah mereka senantiasa sibuk dengan doa dan syukur bagimu, di manapun mereka berada. Tiada dua orang Mukmin berselisih tentangmu. Duhai, yang terbaik di antara penghuni bumi, inilah rahmat Allah, dan Allahlah Pemilik segala rahmat.

4 Strategi Dayshat Internet Marketing

Desember 15, 2018
Internet marketing adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pemasaran produk maupun jasa dan bertujuan untuk membangun relasi dengan para pelanggan melalui media internet.Melakukanmarketing  menggunakan internet dianggap lebih efektif karena lebih mudah, praktis dan efesien  dengan jangkauan lebih luas.

berikut 4 Strategi Dayshat Internet Marketing untuk memenangkan persaingan pasar secara cepat efesien

1.SEO (Search Engine Optimization)

Bentuk pemasaran pada SEO merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas situs atau halaman website perusahaan agar berada di urutan atas pada hasil pencarian search engine. SEO dilakukan dengan pemilihan nama domain, konten website, dan penggunaan kata kunci, anda dapat menggunakan jasa seo melalui website trivazio.comhttp://trivazio.com/

2.SEM (Search Engine Marketing)

Sistem pemasaran SEM merupakan upaya untuk mempromosikan web perusahaan dengan meningkatkan visibilitas atau kunjungan jumlah pengguna internet di halaman hasil mesin pencari atau yang sering disebut dengan SERP, Google, Yahoo, dan mesin pencari lainnya

4.Social Media Marketing
Ini merupakan proses pemasaran via internet yang menggunakan lalu lintas dalam web sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan media sosial lainnya

5.Email Marketing

Pemasaran ini menggunakan media surat elektronik untuk mempromosikan barang atau jasa. Pihak perusahaan akan langsung melakukan pemasaran dengan mengirimkan pesan yang ditujukan kepada alamat email para pelanggan. Salah satu layanan Email marketing yang populer adalah Get Response

Jika anda ingin lebih mudah melaksanakan strategi internet marketing anda bisa menggunakan jasa Konsultan Internet Marketing yang terpercaya.

Kursus SEO Fundamental

Oktober 18, 2017
Bagi anda yang ingin mempelajari SEO Tips Trik dan rahasianya, kami menyelenggarakan kelas kilat SEO Fundamental Training dalam 2 kali pertemuan.Kursus ini bersifat terbatas 1 kelas maksimum 5 orang untuk lebih memaksimalkan hasil yang dicapai oleh perserta kursus.

Materi yang diajarkan :

Hari 1 (10:00 s/d 17:00)
1.Pengenalan Dasar Dasar SEO.
2.Keyword Target & Research.
3.Competitor Research.
4.SEO OnPage Fundamental.


Hari 2 (10:00 s/d 17:00)


1.SEO OffPage Fundamental.
2.Link Building Strategy.
3.Boost Up Ranking.
4.Monitoring & Improvement.


 

Kelas dibuka setiap akhir pekan SABTU-MINGGU

Biaya Rp.4.000.000

Sudah termasuk :
1.SEO Fundamental Handbook.
2.Makan Siang dan Coffe Break
3.High Speed Internet.

Peserta harap membawa laptop masing masing.

Untuk pendaftaran silahkan Klik Dibawah Ini
Kursus SEO

Google Digital Sales Certified

Oktober 10, 2017
Digital Sales Certification dirancang untuk menguji pengetahuan Anda tentang konsep dasar keterampilan periklanan dan penjualan online. Ujian ini akan menilai seberapa efektif kinerja Anda dalam menjual solusi digital Google kepada klien.

Untuk mendapatkan sertifikat kelulusan, Anda harus lulus ujian Digital Sales minimal dengan nilai 80 atau 80% anda harusnya menjawab pertanyaan dengan benar.

Google Digital Sales Certification

Ujian ini bersifat online dan tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, hari ini saya menyelesaikan ujian online ini hanya dalam waktu 25 menit dari 60 menit yang disediakan dengan score 88 atau 88% pertanyaan saya jawab dengan benar.

Untuk anda yang membutuhkan informasi mengenai apa dan bagaimana mendapatkan sertifikasi dari google dapat mengkontak melalui email saya di hendrayulianto@gmail.com

Belajar Internet Marketing Untuk Pemula - Chapter 1

Oktober 09, 2017
Sebagian masyarakat awam mungkin sering mendengar istilah Internet Marketing, namun masih sedikit yang paham betul apa itu internet marketing bagaimana caranya dan apa manfaatnya terhadap bisnis.

Internet Marketing didefiniskan "Kegiatan Pemasaran yang menggunakan media internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada target pelanggan".Dari fakta yang ada menunjukan bahwa pengguna internet semakin lama semakin bertambah, di Indonesia lebih dari 80 Juta pengguna internet saat ini. Fakta ini tidak dapat dibantah lagi bahwa internet marketing merupakan solusi paling efektif untuk metode pemasaran saat ini.

Apa Hasil Yang Bisa Dimanfaatkan Dari Internet Marketing ?
Ada 2 benefit besar yang dihasilkan dari internet marketing yaitu :

1. Branding, untuk anda yang ingin menaikan branding produk/jasa yang anda miliki internet marketing merupakan solusi paling ampuh, mengapa? karena dengan internet marketing anda dapat menjangkau seluruh area target customer dari segala usia tanpa batasan wilayah dan waktu.

2.Sales, Pada saat anda sudah memiliki brand yang kuat maka bukan hal yang sulit untuk melakukan penjualan, dikombinasikan dengan layanan pelanggan yang baik dan kwalitas produk yang baik bukan tidak mungkin anda akan menjadi pemimpin pasar.

Internet Marketing juga dimanfaat dalam dunia politik untuk menaikan reputasi dan menangkal berita berita negatif yang dapat menurunkan reputasi. Perlu diketahui Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga menggunakan media internet untuk memenangkan pemliihan presiden di amerika beberapa tahun lalu.

Dalam artikel ini saya akan mengajarkan dasar dasar internet marketing untuk pemula, mulai dari nol sampai dengan anda mahir dalam melakukan strategi internet marketing akan dijabarkan secara ringkas, praktis dan jelas.

Apa Yang Harus Saya Siapkan Untuk Mulai Belajar Internet Marketing ?
Tidak sulit anda hanya perlu memiliki point point berikut :

1.Website, bisa yang gratisan seperti wordpress atau blogspot atau jika anda ingin lebih profesional anda bisa membuat website dengan fasilitas hosting.

2.Akun Social Media, Akun sosial media diperlukan untuk memposisikan profil anda di jaringan sosial, sosial media secara tidak langsung akan turut memberikan dampak brand positif.Sosial media yang populer yang bisa digunakan seperti Facebook, Instagram,Twitter,Linkedin dllJadi anda cukup memiliki 2 Point diatas sudah bisa memulai untuk Belajar Internet Marketing dan siap untuk menjadi Ahli Internet Marketing


Jika anda belum memiliki website dan social media cobalah untuk membuat terlebih dahulu.

Di artikel selanjutnya saya anggap anda telah memiliki Website dan Akun Sosial Media, di artikel selanjutnya akan saya ajarkan bagaimana cara melakukan riset pasar terhadap produk yang akan anda branding atau pasarkan.
 


Apa Itu Konsultan Internet Marketing?

September 16, 2017
Konsultan Pemasaran internet (Internet Marketing Consultant) merupakan spesialisasi dari (Tambah Followers Instagram)(Konsultan Pemasaran (Marketing Consultant).konsultan internet marketing menurut saya ialah orang yang sudah ahli atau banyak mengetaui tentang seluk beluk website dan permasalahannya , baik itu seo on page atau off page. bisa dikatakan Internet marketing merupakan bentuk strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi internet. Dengan demikian, hampir seluruh strateginya menggunakan media internet. Biasanya perusahaan yang bergerak di bisnis online selalu menggunakan strategi pemasaran ini.


3 Tugas Konsultan Internet Marketing

1.Riset Kata Kunci adalah hal yang pertama kali dilakukan untuk menentukan pangsa pasar yang tepat sasaran. Hasil akhirnya adalah target konsumen akan membeli produk barang atau jasa yang kline tawarkan.

2.Perencanaan Web dan Social Mediaamerupakan bagian yang penting untuk melakukan aktivitas pemasaran. Website menjadi rumah utama segala informasi produk klien. Website juga berfungsi sebagai sales letter kepada calon konsumen sehingga memutuskan untuk membeli produk. Sedangkan Social media lebih kepada sosialisasi produk klien untuk lebih dikenal kepada calon pelanggan potensial.

3.Laporan Kinerjaa dilakukan sebagai tanggung jawab tugas konsultan internet marketing kepada klien terhadap campaign yang telah dilakukan serta mengevaluasi secara bersama sama untuk lebih meningkatkan promosi di internet

Jadi Konsultan Internet Marketing adalah Tenaga profesional yang di sewa untuk memberikan jasa kepenasihatan kepada klien terhadap produk barang atau jasa untuk dilakukan upaya pemasaran melalui internet

Asal Usul dan Sejarah Internet Marketing

September 15, 2017

Internet Marketing

Setelah Alan Turing menemukan komputer, manusia sudah mulai memikirkan cara bagaimana agar alat ini bisa membantu manusia dalam memasarkan produknya ( Belajar SEO) . Inilah langkah awal seperti apa sejarahnya internet marketing. Di tahun 1960-an teknologi internet baru mendunia secara luas, dan membuat seluruh marketer sadar bahwa ada media lain dengan cakupan lebih luas yang dapat mereka gunakan.Mengutip dari Liputan 6, 27 November 2015, Inilah Iklan Pertama di Internet, tekno.liputan6.com, yang diakses pada pukul 01:45 PM hari Rabu, 20 Juli 2016, iklan pertama di internet adalah sebuah ajakan untuk melihat sebuah produk terbaru dari sebuah komputer.

Bentuknya seperti spam dan tertempel di email. Jadi bukan dari website atau pop up seperti sekarang. Memang belum bisa dipastikan apakah itu iklan pertama atau bukan, mengingat tidak adanya sumber atau lembaga pasti yang mencatat tentang sejarah dan asal-usul internet marketing.

Internet marketing terdiri atas dua kata, internet dan marketing. Pertama adalah internet, menurut wikipedia “Internet adalah jaringan komputer skala dunia yang memungkinkan orang-orang untuk saling berhubungan menggunakan layanan seperti email, chat online, transfer file dan halaman website”. Sementara marketing dalam bahasa Indonesia disebut pemasaran.
Kedua adalah Marketing adalah sebuah proses bertujuan mengetahui keinginan konsumen, mengalokasi produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan tersebut, membuat seorang konsumen tertarik dengan produk atau jasa tersebut.

Seorang marketer punya tugas utama membuat konsumen mengenal produk atau jasa yang ditawarkan melalui teknik-teknik marketing. Tanpa usaha marketing, sebuah perusahaan biasanya tidak akan sukses dalam jangka waktu yang lama.
Dari kedua arti diatas, terciptalah kata Internet Marketing. Internet Marketing sebenarnya sederhana dalam makna walaupun sulit dalam implementasi.
Internet marketing biasa disebut sebagai online marketing atau E-marketing, perbedaan internet marketing adalah penggunaan media internet guna mendukung proses marketing, sehingga proses marketing lebih efektif, cepat dan biaya murah.
Internet marketing yang sukses adalah memiliki ciri-ciri berikut:

a) Didukung oleh organisasi yang baik, memiliki tujuan yang didukung dengan benar. Seperti halnya perkataan peribahasa, “man behind the gun” sangatlah berpengaruh.
b) Perusahaan mengetahui apa sebenarnya keinginan dan harapan konsumen.
c) Adanya produk dan layanan yang ditawarkan. Karena tidak mungkin disebut internet marketing jika tidak memiliki produk dan layanan yang ditawarkan.
Semua hal yang berkaitan dengan internet marketing selalu berkaitan dengan 3 hal tersebut, yaitu: Tujuan, Target pasar dan Produk dan Jasa yang ditawarkan. Sehingga internet marketing tidak selalu berkaitan dengan desain web atau pemrograman web, namun yang tidak kalah penting adalah adanya tujuan yang diformulasikan dengan jelas.

Asal Usulnya Internet Marketing?

Siapa sangka model internet marketing paling ‘primitif’ itu sekarang diadopsi oleh model internet marketing seperti pesan massal (broadcast message)?

Barulah setelah itu situs-situs di internet berdiaspora secara massif. Inilah awalnya darimana asal usulnya internet marketing. Membuat seluas-luasnya kesempatan bagi semua perusahaan atau perorangan untuk memasarkan produknya secara nyata. Bahkan barang yang tidak ada stoknya pun bisa dipasarkan.

Internet diciptakan dari jaringan-jaringan data yang terhubung dari seluruh dunia. Menghubungkan banyak orang dan perusahaan. Sebuah pangsa pasar yang cukup menggiurkan. Apalagi seiring perkembangan zaman dan imajinasi manusia, template internet tidak kaku hanya sebatas  layar datar komputer. Ada telepon pintar dengan berbagai fitur seperti aplikasi chatting, dan media sosial yang semuanya bekerja dengan byte-byte data dari internet.

Sejarah internet marketing dan asal-usul internet marketing mungkin tidak sepenting marketing konvensional yang da diajarkan pada kurikulum sekolah atau silabus mata kuliah. Tapi sekarang internet marketing urgensinya melebihi marketing dengan format offline. Kemudahan yang ditawarkan internet marketing sangat menggiurkan untuk tidak digunakan.

Munculnya beberapa media sosial seperti Facebook, Blackberry Messangers, Twitter, dan yang terbaru, Instagram, bisa dikatakan sebagai era baru dari sejarah dan asal usul internet marketing modern. Rasanya tidak ada brand atau perusahaan yang tidak memiliki akun media sosial sekarang. Karena di media sosial ini target pasar dan perilaku konsumen mereka bisa terekam.

Media sosial juga memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi secara nyata tanpa harus bertatap muka, tanpa harus melihat bentuk fisik barang dagangan, namun tetap bisa menggunakan fitur paling umum dari sebuah kegiatan perdagangan bernama tawar menawar.

Jika anda membutuhkan jasa Pakar Internet Marketing silahkan hubungi kontak di website iniPakar Intenet Marketing Nomor 1 Di Dunia

Agustus 25, 2017
Ide Marketing Era Modern
Philip Kotler, bisa dikatakan merupakan pakar marketing yang bukan saja berkelas dunia, tetapi juga berhasil mengubah mindset kalangan pebisnis. Kotler meyakinkan para pemilik bisnis, bahwa jika ingin sukses dalam dunia bisnis, mereka harus menjadikan perusahaan mereka sebagai perusahaan yang berfilosofi pada marketing. Tugas-tugas marketing tidak boleh hanya dibebankan kepada satu divisi khusus, tetapi semua orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut, harus memahami, terlibat dan menjalankan konsep-konsep marketing.“Beberapa CEO menilai pemasaran sebagai departemen yang berperan setelah produk dibuat, dan bahwa tugas berikutnya adalah menjual produk itu. Sebaliknya, kami menyatakan bahwa pemasaranlah yang harus memainkan strategi bagi setiap unit usaha. Pemasaran harus menjadi titik awal dalam pengembangan rencana bisnis. Lebih dari 30 tahun yang lampau, Peter Drucker (dikenal sebagai bapak manajemen--pen.) berkata: “Bisnis hanya memiliki dua fungsi dasar: inovasi dan pemasaran.’” (Hal. 13).

Menurut Kotler, dinamika pasar memang telah berubah. Globalisasi, hiperkompetisi dan internet telah membentuk ulang pasar serta bisnis. Globalisasi, berarti perusahaan harus memindahkan produksi ke tempat yang lebih murah dan membawa produk ke sebuah negara dengan harga yang lebih rendah. Hiperkompetisi berarti akan ada  lebih banyak pemasok (produsen) yang bersaing untuk mendapatkan customer yang sama, yang mengarah pada pemotongan harga.  Internet berarti orang dapat membandingkan harga-harga dengan lebih cepat dan beralih pada penawaran dengan harga terendah (hal 34).

Ya, pernyataan Kotler di atas memang relevan sekali. Saya sendiri, sebagai seorang customer, sering membanding-bandingkan harga sebuah produk, dan dengan cepat saya bisa mendapatkan informasi tersebut dari internet. Contohnya, suatu hari saya membutuhkan sebuah buku yang menurut saya sangat penting, namun harganya cukup mahal. Saya pun searching di Google, dan menemukan sekitar selusin toko online yang menjual buku tersebut. Ternyata, harga di masing-masing toko berbeda, dan saya pun akhirnya memilih harga termurah, namun tentu saja dari toko yang terpercaya.
Globalisasi, hiperkompetisi dan internet, membuat para pemasar harus ekstra berpikir keras.

Oleh karena itu, Kotler memberikan beberapa saran penting terkait dengan tren baru dan mendasar dalam konsep marketing modern sebagai berikut:

1. Dari pemasaran ‘buat dan jual’ ubahlan menjadi pemasaran ‘kenali dan respons’
2. Dari memiliki asset menjadi memiliki brand
3. Dari integrasi vertikal menjadi integrasi virtual
4. Dari pemasaran massal menjadi pemasaran terkustomisasi
5. Dari hanya beroperasi di pasar, menjadi juga beroperasi di internet
6. Dari mengejar pangsa pasar menjadi mengejar pangsa customer
7. Dari berfokus pada menarik customer, menjadi berfokus pada mempertahankan customer
8. Dari pemasaran berbasis transaksi menjadi berbasis hubungan
9. Dari mendapatkan customer menjadi mempertahankan dan memuaskan customer
10. Dari pemasaran bermediasi menjadi pemasaran langsung
11. Dari monolog menjadi dialog
12. Dari perencanaan komunikasi terpisah menjadi terpadu
13. Dari satu saluran menjadi multisaluran
14. Dari orientasi produk menjadi orientasi customer
15. Dari satu departemen pemasaran menjadi kewajiban setiap orang di perusahaan
16. Dari memanfaatkan pemasok dan distributor menjadi bermitra dengan mereka

Yeaah… lengkap ya? Dan memang pemikiran Kotler banyak mengobrak-abrik konsep bisnis yang selama ini kita jalankan. Banyak orang berpikir, bahwa yang namanya usaha, ya ciptakan dulu produk, lalu jual. Akhirnya, produk kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar, dan akhirnya menumpuk di gudang. Itu salah satu contoh sederhana tentang kesalahan konsep marketing yang ternyata sangat umum dilakukan.

Jalan Jalan Ke Farm House Lembang

Juni 03, 2017

Farm House Susu Lembang BandungFarm House Lembang, terletak di Jalan Raya Lembang, dengan konsep perkebunan dan peternakan yang didesain dengan latar belakang ala Eropa.
Tersedia beberapa fasilitas mulai dari tempat penjualan oleh-oleh dan suvenir, kafe indoor maupun outdoor, hingga bar.
Selain itu, terdapat pula kebun buah dan sayur, tempat parkir, toilet untuk anak-anak, toilet untuk orang dewasa dan toilet untuk lansia atau disabilitas.Di sini ada banyak sekali pemandangan unik dan menarik, mulai dari tanaman kaktus, air terjun, pepohonan dan satwa-satwa unik.
Dan pemandangan pertama yang dapat Anda lihat ketika memasuki area wisata ini adalah tempat penyimpanan susu sapi yang berukuran besar. Tak hanya itu saja, Anda juga akan menemui berbagai hal yang menarik, air terjun buatan,
jalan asri yang kanan kirinya dibatasi dinding yang tampak seperti akar pepohonan, tempat duduk kayu yang artistik dan masih banyak lagi tempat menarik di sana.Farmhouse Lembang menyajikan miniatur pemandangan alam pedesaan, suasananya sedikit terkesan seperti di salah satu lingkungan eropa,
tapi jangan berharap lebih yah, karena area Farmhouse Lembang memang tidak begitu luas
dan dibeberapa spot terlihat masih dalam tahap pembangunan dan finishing bangunan.Pengelola Farm house Lembang terus berbenah dengan meningkatkan fasilitas yang
menarik bagi pengunjung, diantaranya adalah dengan menghadirkan gadis-gadis
dengan kostum tradisional eropa yang menambah kesan eropa pada tempat wisata yang terkenal dengan rumah hobbit ini.

Bagi pengunjung yang ingin berfoto dengan kostum tradisional eropa,
pengelola juga menyediakan kostum ala gadis eropa yang dapat di
sewa dengan harga Rp. 50.000,- /2 jam.Paket Wisata Bandung

5 Ciri Datangnya Masa Puber Kedua Wanita

Oktober 22, 2016
Jika Anda seorang suami, pernahkah memperhatikan perubahan perilaku istri?
Sebagai suami, tentunya kita bisa melihat gerak-gerik atau perubahan secara fisik istri.
Perubahan mendasar yang bisa kita perhatikan dari istri adalah dilihat dari cara dia berpenampilan.
Jika istri Anda sudah berusia diatas 35 tahun dan tiba-tiba ada perubahan secara fisik misalnya merubah model potongan rambut atau berlama-lama di depan cermin, bisa jadi dia sedang mengalami masa pubertas.


Menyelamatkan Badai Perkawaninan Dari Masa Puber Kedua Pasangan

Oktober 22, 2016
 Benarkah seseorang suami atau istri mengalami puber kedua,ketiga dan seterusnya?

Puber kedua dan seterusnya ini dapat menjangkiti laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga dengan usia 35,40 45,50 dan biasanya kelipatan lima. Sebenarnya ini belum ada penelitiannya secara resmi. Tapi biasanya menurut pengalaman pada usia-usia seperti itu ada rasa ketertarikan kepada wanita atau laki-laki lain (WIL/PIL).


Disaat Wanita Mengalami Masa Puber Kedua

Oktober 22, 2016
Puber kedua adalah masa perkembangan jiwa sehubungan dengan perubahan sikap dan perilaku terkait masa perkembangan jiwa antara kisaran 39/40-45 tahun pada lelaki. Puber kedua juga terjadi pada perempuan.
Biasanya yang banyak diulas masalah keengganan menghadapi masa tua sehingga muncul perilaku yang terkesan analog dengan perilaku remaja usia 17-20 tahun. Perilaku tersebut menyangkut sikap heteroseksual, romantisisme, dan minat psikoseksual kepada perempuan remaja dengan penyertaan berlebihan yang membawa konsekuensi gangguan hubungan perkawinan yang sering berakhir dengan perceraian.

Siapkah Anda Menghadapi Masa Puber Kedua Pasangan Anda ?

Oktober 22, 2016
Untuk pembahasan masa pubertas wanita yang satu ini sangatlah menarik,kenapa demikian? sebab Wanita seperti yang anda tahu,bukankah hanya memiliki 1 kali masa pubertas?

Yaitu pada saat akan menginjak dewasa,dimana akan terjadi perubahan bentuk pada tubuh dan emosi yang labil berubah. Nah? kemudian,apa kah sebenarnya masa puber kedua wanita ini?

Business Model For MarketPlace

September 29, 2016
Marketplace businesses are long-term initiatives. To build a sustainable and successful marketplace, you need to find a business model that will finance its operations.


If you are running a non-profit or a hobby project, funding the development and maintenance of the site can be done through donations or from your own pocket. However, in most cases, funding eventually needs to come from the community you are serving—the users of your site.

Perjalanan AirBnb Dari Titik Nol - InfoGraphic

September 25, 2016
infographic ini menggambarkan perjuangan AirBnb dari titik nol hingga menjadi online marketplace raksasa saat ini.


Bagaimana Mark Zuckenberg Memulai Facebook - Infographic

September 25, 2016
Infographic ini menggambarkan siklus bagaimana seorang Mark Zuckenberg membangun facebook dari titik nol hingga saat ini


Kisah Sukses Traveloista.com Mengusung Konsep Online Travel Marketplace Yang Unik

September 20, 2016
Sedang merencanakan liburan dengan keluarga atau sahabat? Atau ingin mencoba lokasi wisata baru yang lebih menantang? Yup, berwisata memang menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mengisi waktu luang utamanya kala liburan tiba.

Pelajaran Berharga Dari Seorang Kakek Miskin dan Pelayan Restoran

September 20, 2016
Disore hari seorang kakek miskin berusia sekitar 60 tahun berdiri didepan sebuah restauran, dia memandangi restoran tersebut dari kaca setiap sore, walau hanya mampu memandang namum seolah olah dia bisa merasakan hidangan lezat yang disajikan di restaurant tersebut, namun apa daya hanya mampu memandang, dan tak memiiki kemampuan untuk membeli makanan di restaurant tersebut.


Bentakan Dapat Membunuh Sel Otak Anak

Agustus 19, 2016
Pembahasan kali ini tentang masalah pendidikan anak, yang lebih tepatnya tentang bahaya orang tua (atau siapa saja) dalam membentak anak, karena hal ini dapat berakibat fatal.

Berdasarkan penelitian bahwa pada setiap kepala seorang anak, maka akan terdapat lebih dari 10 trilyun sel otak yang sudah siap tumbuh (banyak sekali).

Akan tetapi satu bentakan, perkataan kasar, makian atau yang semacamnya kepada anak yang masih dalam masa pertumbuhan akan berakibat sangat fatal, dan hal ini merupakan bukan sebuah perkara yang kecil atau enteng.Pusat Promosi Wisata Terbesar di Indonesia TRAVELOISTA.COM

Juli 04, 2016

Pusat Promosi Wisata Terbesar di Indonesia TRAVELOISTA.COM


Dunia wisata tidak akan pernah pada, setiap tahunya hampir sekitar 10 juta wisatawan di Indonesia melakukan perjalanan liburan,bagi warga indonesia liburan sudah menjadi salah satu kebutuhan, dari survey yang dilakukan setiap keluarga minimal 1 kali melakukan perjalanan liburan.


Terlepas dari besarnya pasar wisata di Indonesia, nampaknya penyedia jasa perjalanan dan liburan belum mampu untuk memenui keinginan sebagian besar wisatawan. Kendala terbesar adalah tidak adanya kecocokan antara permintaan paket wisata wisatawan dengan paket wisata yang disediakan oleh Agen Travel.

Dari masalah tersebut TRAVELOISTA.COM coba membuat solusi atas masalah tersebut dengan membangun sebuah platform yang menghubungkan kebutuhan wisatawan agar agen travel dapat memenuhi permintaan tersebut.


Platform yang disediakan TRAVELOISTA.COM memberikan kemudahan bagi Agen Travel untuk membuat paket wisata dilengkapi dengan data analisis permintaan wisatawan dan jumlah permintaan wisatawan, sehingga Agen Travel dapat membuat produk paket wisata yang sesuai dan diminati oleh pasar.

TRAVELOISTA sendiri telah melakukan survey kepada 1000 wisatawan dari hasil survey tersebut didaptkan dapat seperti di gambar berikut :
 

Nampaknya TRAVELOISTA cukup berhasil membangun End To End Solution untuk semua kebutuhan wisata dengan menyediakan Paket Wisata, Rental Mobil,Tiket Wisata sampai dengan Online Shop untuk kebutuhan  peralatan traveling.


Sejak di Launch pada bulan Februari 2016 sudah sekitar 10.000 Wisatawan yang melakukan perjalanan dan mendapatkan solusi paket wisata melalui platform traveloista.com,sebuah angka yang cukup menganggumkan.


Keunggulan utama dari Traveloista.com, adalah dalam hal SEO, hampir seluruh kata kunci yang berhubungan dengan wisata ada di Halaman pertama Google bahkan ada di urutan ke 1,2 dan 3


Inilah yang memberikan keuntungan kepada Agen Travel yang menggunakan traveloista untuk memasarkan produknya. Selama ini mereka memilik website tetapi tidak ada kunjungan ke websitenya dikarenakan lemahnya posisi SERP mereka di Search Engine seperti Google.


Dengan kemampuan SEO yang sangat luar biasa ini, maka puluhan ribu potensi sales akan didapatkan oleh para agen travel yang tergabung di Traveloista.com, dan untuk Wisatawan mereka tidak perlu lagi membuka banyak website untuk membandingkan harga paket wisata.

Platform yang disediakan traveloista.com diyakini akan mampu mengangkat dunia pariwisata di Indonesia. Dalam rencana kedepannya TRAVELOISTA akan melebarkan pasarnya ke Australia,Singapore,Malaysia,Thailand dan Eropa.


Kesimpulannya, jika anda ingin berlibur, Kunjungi web site traveloista agar anda bisa mendapatkan Liburan Yang Hemat dan Berkesan ! Lets Make a Trip and Fun


Baca Juga :

Punya Masalah di Jasa Pengiriman Barang ?, Gunakan LogisticsIndonesia.Com Marketplace Logistics Terbesar di Indonesia

Jualan Kaos Distro Tidak  Punya website ? Distro.Asia memberikan solusinya buat kamu

 


SEO UNDERCOVER Rahasia Yang Tidak Pernah Diungkap Para Pakar SEO

Juni 28, 2016

Hari ini saya telah merampungkan E-Book SEO Undercover untuk Chapter 1 dari 5 Chapter yang akan dibuat. Di Chapter ini akan di bahas :

CHAPTER 1- KARAKTERISTIK GOOGLE SEARCH
  1. Bagaimana Cara Google Search Bekerja.
  2. Faktor Apa Saja Yang Menentukan SERP.
  3. Bagaiamana Agar Web/URL Kita Dikenal Oleh Google.
  4. Evaluasi
DOWNLOADMicrosoft to acquire LinkedIn 26,5 Billion USD

Juni 13, 2016
REDMOND, Wash., and MOUNTAIN VIEW, Calif. — June 13, 2016 — Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) and LinkedIn Corporation (NYSE: LNKD) on Monday announced they have entered into a definitive agreement under which Microsoft will acquire LinkedIn for $196 per share in an all-cash transaction valued at $26.2 billion, inclusive of LinkedIn’s net cash. LinkedIn will retain its distinct brand, culture and independence. Jeff Weiner will remain CEO of LinkedIn, reporting to Satya Nadella, CEO of Microsoft. Reid Hoffman, chairman of the board, co-founder and controlling shareholder of LinkedIn, and Weiner both fully support this transaction. The transaction is expected to close this calendar year.
[Tutorial SEO #1-Seo Itu Sederhana] Pengaruh Relevansi Kata Kunci dan Konten Terhadap SEO

[Tutorial SEO #1-Seo Itu Sederhana] Pengaruh Relevansi Kata Kunci dan Konten Terhadap SEO

Juni 06, 2016
Visi utama google adalah "memberikan kepuasan kepada visitor dalam menentukan content web yang sesuai dengan apa yang mereka cari".Sudah jelas google akan mengutamakan website yang sangat relevan dengan kata kunci yang dicari, Kualitasi Kontent yang baik memang mepengaruhi, namun Relevansi ini jauh memiliki faktor yang sangat menentukan.

Pada artikel sebelumnya kita sudah membahas mengenai Penentuan Keyword di artikel ini kita akan membahas apakah Keyword yang anda target sudah relevan dengan Isi atau Konten dari halaman website anda?

TAG TITLE & META DESCRIPTION
ada beberapa tools yang bisa anda gunakan untuk mengecek relevansi ini. Sebelum anda menggunakan tools pastikan dulu beberapa parameter yang harus diperhatikan :

1.Tag halaman web yang anda target mengandung keyword, contoh misalkan keyword "Kaos Polos" maka di <title> bisa dituliskan <title><b>Kaos Polos</b>, Harga Murah,Gratis Ongkos Kirim, ingat panjang title jangan melebih 60 Karakter.
2.Meta Desciption mengandung keyword yang anda target.
3.Gunakan tag H1 dengan berisi keyword LSI (Keyword secondary).contoh

Kaos Polos Grosir


4.Jangan terlalu banyak image, usahakan komposisi text dan gambar seimbang atau lebih banyak teks.

Setelah itu gunakan tools online seocentro untuk mengecek relevansi. Caranya mudah anda tinggal memiih menu SEO ANALYZER yang ada di sebelah kiri kemudian masukan URL website anda.

Setelah hasilnya muncul lihat pada hasil Relevansi title :
Title Relevancy
Importance [​IMG]
Easy to Solve
Title relevancy to webpage content is excellent.
The title relevancy to webpage content is 100%. The title tag should match the content on your webpage.

kemudian di relevansi deskripsi
Description Relevancy
Importance [​IMG]
Easy to Solve
Description relevancy to webpage content is excellent.
The description relevancy to webpage content is 95%. The description tag should match the content on your webpage.

Pastikan anda memliki skor relevansi diatas 70%

Bagaimana Jika Relevansi Masih di Bawah 70 %?

Cara termudah untuk meningkatkan Skor relevansi adalah:
1.Copy isi title tag kemudian paste ke tag meta descirption, kemudian tambahkan beberapa kata dibelakangnya.
2.Buat Tag H1 yang mengandung kata kata di tag Title (jangan lebih dari 1)
3.Buat tag H2 yang mengandung kata kata di Tag title ( cukup 1 tag H2)
4.Buat Tag H3 yang mengandung kata kata di Meta Description.
5. Gunakan tag "ALT" pada image dengan kata kata yang ada di title.

Mengapa saya selalu berulang ulang menekankan tag title ? Jika anda perhatikan di hasil pencarian google tag Title yang akan dijadikan judul hasil pencarian yang ditampilan masing masing web. Sehingga tag title ini adalah komponen utama yang pertama kali dicrawl google dalam melakukan indeksing.

Bagaimana Jika Relevansi Sudah Diatas 70 %?
ya satu fase sudah dilalui, anda tinggal melanjutkan ke fase berikutnya, sebelumnya pastikan dulu bahwa halaman yang anda target sudah terindeks di google dengan cara mengetikan "site:namawebanda" di google search , jika belum ditemukan gunakan webmaster tools google untuk melakukan "Fetch As Google" terhadap url tersebut.

Jangan melanjutkan ke fase berikutnya yaitu Link Building apabila URL anda belum terindeks karena akan membuat kerja anda sia sia.

Pada artikel selanjunya saya akan membahas mengenai Teknik Link Building yang aman, mudah,efesien dan hasil maksimal.Pada fase ini Konsistensi akan menjadi penentu keberhasilan.

Jika ada rekan rekan yang ingin konsultasi gratis seputar SEO bisa mengirimkan email ke linkvisto@gmail.com
 
[Tutorial SEO #3-Seo Itu Sederhana] Strategi Link Building Efesien Hasil Maksimal Tanpa Spamming

[Tutorial SEO #3-Seo Itu Sederhana] Strategi Link Building Efesien Hasil Maksimal Tanpa Spamming

Juni 06, 2016
Pada artikel ke #3 ini saya akan coba menjelaskan mengenai teknik Link Building yang efesien,mungkin bagi sebagian praktisi SEO hal ini tabu untuk di share, tetapi kunci keberhasilan SEO yang utama bukan dari sisi strateginya tetapi seberapa konsisten anda melakukan strategi tersebut.

DA & PA
Apa itu DA & PA? DA=Domain Authority, PA=Page Authority, merupakan metrik untuk mengukur Authority sebuah web dari sisi domain dan page/url nya, metrik ini dikeluarkan oleh MOZ, semenjak google melakukan shutdown terhadap Page Rank, metrik ini menjadi parameter untuk mengukur apakah sebuah Web/URL memiliki Authority yang baik.

Sebelumnya Check website anda menggunakan open site explorer dari moz.com apakah DA dan PA nya sudah cukup baik?Untuk DA dengan nilai dibawah 10, akan semakin sulit untuk merangkak ke posisi halaman pertama, kecuali keyword yang ditarget persaingannya sangat sangat low.

Jadi langkah awal sebelum membangun Link Building adalah tingkatkan nilai DA dan PA web/url anda, caranya membuat Link Profile yang mengarah ke domain atau biasa disebut dengan Starter Backlink, tanpa anchor text, Link profile ini dapat kita tanam di profile forum seperti detik.com,kompasiana.com, forum kompas dll...di profile forumt tersebut ada field untuk mengisi home page..arahkan url ke nama domain utama untuk meningkatkan DA web anda.

Moz.Com sendiri mengupdate DA dan PA ini sekitar 1-2 bulan sekali,semakin banyak Link Profile dari web berkualitas semakin cepat DA naik.berikut beberapa web yang sangat baik untuk dijadikan link profile :
http://en.community.dell.com
http://forum.detik.com
http://forum.kompas.com
http://www.livejournal.com
http://www.medium.com
http://www.about.me
dan masih banyak lagi...

LINK BUILDING 1st TIER

Link Building yang baik dan aman untuk algoritma google jasa pembuatan website saat ini adalah menggunakan metode Pyramid Link, konsep ini mirip dengan bentuk pyramid dimana web target anda berada di paling puncak, bisa dilihat di gambar dibawah ini

[​IMG]

Untuk Tier 1 ini, anda tidak perlu banyak menanam backlink dalam jumlah besar, cukup sedikit tapi kualitas tinggi. Bagaimana mengetahui backlink dengan kualitas tinggi? Salah satu toolsnya adalah menggunakan OpenSite Explorer Moz.Com,Lihat DA dan PA nya, semakin Tinggi DA dan PA nya menandakan URL tersebut memiliki authority baik dan juga check Spam Core nya,jangan menanam backlink dengan Spam Score diatas 7.

Dimana Bisa Mendapatkan Backlink Dengan Kualitas Tinggi ?
Domain EDUCATION dan GOVERMENT adalah salah satu TLD domain yang memiliki Authority sangat baik di mata google, karena tidak sembarang orang dapat memiliki domain ini.Jadi gunakan backlink dari Domain EDU, AC.ID,AC.UK,atau GOV pada Tier 1.

Saya akan memberikan sedikit trik mudah untuk mendapatkan backlink dari domain EDU, dimana anda bisa mendaftarkan profil anda di dalam website edu tersebut.
Salah satu triknya adalah sederhana sekali dengan menggunakan pencarian di google, ketikan syntax berikut di google search site:.EDU inurl:team_display.php

Inurl: team_display.php adalah url yang digunakan engine moodle/boinc sebuah engine portfolio yang memungkinkan kita membuat akun sendiri. Dan moodle ini banyak sekali digunakan di website Education atau Academic.

Setelah muncul hasilnya saya mengambil salah satu URL yaitu
http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/team_display.php?teamid=13051
upload_2016-6-7_0-56-39.png
Klik Your Account seperti pada panah diatas.
Maka akan muncul halaman Login dan Klik CREATE ACCOUNT
upload_2016-6-7_0-58-7.png
lengkapi seluruh isian form tersebut.(untuk alamat email anda bisa menggunakan alamat email,asal asalan karena tidak ada confirmation atau activation yang akan dikirim ke email).


Setelah berhasil akan muncul tampilalan sebagai berikut :
upload_2016-6-7_1-1-35.png
Klik Link MAINPAGE dibagian bawah, di Main Page klik Link TEAM seperti gambar dibawah
upload_2016-6-7_1-4-35.png

Setelah itu anda klik link CREATE TEAM

Dihalaman Create Team ini anda bisa memasukan Kode HTML upload_2016-6-7_1-7-8.png

setelah selesai klik tombok Create Team...selesai..anda telah memiliki 1 page yang berisi backlinks private(bukan comment spam)
Dan backlink ini 100% aman, karena kita mendapatkan dari hasil pencarian google search berarti URL tersebut bukanlah URL yang di banned, karena jika di banned tidak akan muncul di Google Search.

saat ini kita telah selesai membuat 1 Link di Tier 1 dengan High Quality Backlink. Untuk mendapatkan backlink dari domain EDU atau GOV ,lainnya anda bisa mengakses http://www.3bac.com


LINK BUILDING 2nd TIER

Untuk Tier ke 2 anda bisa menggunakan backlink dari Blogspot,wordpress atau tumbler, buatlah backlink yang mengarah ke URL di TIER 1 tadi, di tier ini anda bisa menggunakan backlink dengan engine Guest Book, Forum,Web 2.0, Social Network dan lain lain..selengkapnya bisa di cek disini
Buatlah komposisi 5 backlink Tier 2 untuk 1 Backlink Tier 1. Dengan Keyword yg variatif misalkan ,di Tier 1 Keyword Anchor text anda adalah Paket Tour, maka buatlah Anchor Text di Tier 2 dengan "Paket Tour Murah", "Paket Tour 2016:" dll.

LINK BUILDING 3rd TIER
Konsepnya sama seperti Link Building Tier2 hanya saja di Tier 3 ini arahkan backlink ke URL di Tier 2 tadi..buat komposisinya 1 URL Tier 2, di backlink oleh 5 URL tier 3. Untuk di Tier 3 ini biasanya saya menggunakan software backlink generator seperti GSA Search Engine Ranker.

Tips & Trik
Tidak perlu membuat backlink secara membabi buta, buatlah konsisten misalkan 1 hari cukup 1 backlink tier 1. dan lakukan dengan konsisten.
efek backlink ini akan terlihat setelah 1-2 minggu, dan untuk web anda yang sudah memiliki DA dan PA tinggi hasilnya bisa terlihat dalam hitungan 2-3 hari.
https://kuis.online/tutorial/beauty-blogger-indonesia
Untuk melihat apakah backlink yang kita tanam sudah terindeks oleh google bisa menggunakan www.ahrefs.com atau menggunakan Google Web Master Tools, di menu "Link to Your Site".
[SEO TUTORIAL 1#]Penentuan Keyword target, Commercial atau Informatif ?

[SEO TUTORIAL 1#]Penentuan Keyword target, Commercial atau Informatif ?

Juni 03, 2016
Banyak orang menganggap SEO sesuatu yang rumit,memusingkan dan banyak juga yang sudah mengeluarkan biaya besar untuk mengoptimalisasi web nya kemudian frustasi dan putus asa.

Sebenarnya SEo tidak lah serumit yang banyak difikirkan orang,tidak ada hal teknis dengan bobot berat seperti dalam dunia Programming ,Konsistensi & Research adalah 2 hal yang menentukan keberhasilan.

Saya sendiri sudah melakukan research dan experiment berbagai macam metode dan biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, tetapi biaya yang saya keluarkan bukan untuk menaikan ranking akan tetapi untuk melakukan research.

Dari hasil tersebut saya akan coba share kepada teman teman di sini, bagaimana sebenarnya pola atau konsep SEO yang sederhana dan memliki tingkat kesuksesan tinggi. Metode ini sudah saya terapkan pada sebuah website yang saat ini mampu menguasai seluruh kata kunci dengan High Competition di Niche Travel Industry.

JENIS KEYWORD
Ada 2 jenis keyword yaitu Commercial Keyword dan Informational Keyword, contoh Commercial Keyword adalah keyowrd yang mentrigger visitor untuk melakukan action transaksi, contohnya : "Jual Rumah", "Jual Motor Bekas Murah" disini akan terjadi interaksi,sedangkan Informational Keyword cenderung lebih membagikan informasi seperti "Tips Mengelola Gaji", "Tips Menghilangkan Jerawat", disini tidak akan menimbulkan interaksi karena visitor cenderung bertindak pasif hanya membaca.

Dari 2 jenis diatas, tentukan mana yang cocok untuk website anda, jika web anda berjualan maka pilihlah jenis Commercial Keyword karena akan mentrigger visitor untuk bertransaksi, sedangkan jika anda memilih informational keyword, visito yang datang adalah visitor yang hanya ingin menggali informasi, dan kemungkinan belum memiliki minat tinggi untuk bertransaksi.

Dari hal diatas jelas kesalahan pada penentuan jenis keyword sangat menentukan. Dalam sebuah kasus rekan saya yang memiliki Online Booking Travel, dimana dia memliki Trafik Organik yang tingi dari SEO, akan tetapi ia mengeluh sedikit sekali visitor yang melakukan transaksi, setelah di cek ternyata sebagian besar keyword yang di optimaisasi adalah keyowrd jenis "Informational Keyword" Visitor yang datang hanya mencari informasi dan belum ada minat tinggi untuk bertransaksi, ini yang menyebabkan kecil sekali tingkat konversinya.

PEMILIHAN KEYWORD
Setelah anda memutuskan jenis keyword maka anda masuk kedlam fase mentukan kata kuncinya.Dari hasil research saya, trik terbaik dalam menentukan kata kunci adalah,menarget "Primary Keyword", Apa itu Primary Keyword? Primary Keyword adalah level tertinggi dari hierarki indeksing yang dimiliki google, dimana primary keyword memiliki turunan Secomdary Keyword atau biasa disebut LSI.

Pada saat anda menguasai Primary Keyword otomatis LSI atau turunannya akan mengikut dan dengan menarget 1 keyword anda mendapat banyak LSI yang bisa masuk di halaman utama, sebagai contoh Primary Keyword "Paket Wisata Bali" maka LSI nya seperti "Paket Wisata Bali Murah", "Paket Wisata Bali 3 hari 2 Malam" dan lain lain akan masuk ke Halaman 1 saat primarynya sudah memliki posisi yang baik di halaman 1. Memang persaingan cukup tinggi akan tetapi dengan konsistensi semua dapat dilalui.

[​IMG]

METODE RESEARCH
Langkah tatis untuk melakukan research keyword dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tentkan 1 atau 2 kata yg anda target kemudian cari variannya dengan menggunakan Keywordtool.io, tools ini akan membantu anda mendapatkan keyword yang relevan dengan kata yg anda masuka.

2.Copy hasil pencariand dari keywordtool.io ke Google Adword-Keyword Planner, urutkan pada hasil pencarian yang paling tinggi,

3. Dari hasil pencarian yang paling tinggi, tentukan keyword tersebut sebagai kata kunci utama/primary keyword anda.

4. Cek posisi web anda dengan keyword tersebut ada di ranking berapa di hasil pencarian google, anda bisa menggunakan tools gratis seperti cuterank yg bisa di download di SEO TOOLS
atau bisa juga menggunakan http://serp-checker.online-domain-tools.com/

[​IMG]


5.Apabila belum muncul, berarti masih tidak ada relevansi antara kata kunci dan konten,website yang anda miliki, saya akan membahas tentang Relevansi Kata Kunci & Kontent pada artikel selanjutnya.

Tips :
1.Usahakan memulai dengan 1 atau 2 keyword, jangan terlalu banyak karena akan mengganggu konsistensi anda dalam membangun link building nantinya.
2. Cari dan Gunakan Long Tail Keyword tetapi jangan pesimis dengan keywrod High Competition !

Pada artikel berikutnya saya akan membahas tentang
2 # PENGARUH RELEVANSI KATA KUNCI DAN KONTENT TERHADAP SEO
3 # TRIK LINK BUILDING SEDERHANA HASIL MAKSIMAL DAN CEPAT TANPA SPAMMING.
4# TEST A/B MENGUKUR TINGKAT KEBERHASILAN SEO

Bagi rekan rekan yang ingin berkonsultasi gratis seputar masalah SEO dapat mengirimkan email ke saya, saya akan bantu untuk mensolusikan semaksimal mungkin, silahkan kirim email anda ke linkvisto@gmail.com

Lombok Gili Trawangan Is The Best Vacation

Juni 02, 2016
The Gili Islands, Bali consist of three small, wonderful exotic heaven islands: Gili Trawangan, Gili Meno and Gili Air. These islands are situated a few kilometres from the North West shore of Lombok, and recently have become a favourite place and seemingly heavenly abode for guests visiting both Philippines and Lombok. They are also a quickly evolving vacation location in their own right.

Lombok You Have To See

The Gili Isles were first discovered by Bugis anglers from Sulawesi, who used them as a stop point while sport fishing visits throughout the Indonesian islands. They first became well-known with guests returning in the Nineteen-eighties, when back-packers found the beautiful picturesque beauty of pristine seashores and magnificently bountiful waters with a wide variety of underwater life.

Today the Gili islands are the most well-known fascination of Lombok. Lombok is often regarded the "sister island" of Bali, and many individuals choose to check out both islands on their vacation to the popular exotic heaven of Bali. It is now very simple to journey from either Bali or Lombok to the Gili islands.

Visitors are drawn by the relaxed characteristics of the place and their helpful regional population, who are an assortment of unique Bugis residents and regional Lombok individuals who have shifted to the Gili islands in search of work in the tourist and leisure market. The most attractive mode of transportation is motorcycles, and other types of electric transportation are prohibited in this place.paket tour bali

Gili Air is the isle nearest to Lombok, and was the first to be visited by guests. Travellers to Lombok first began to use it for tourist purpose but gradually they felt it can make a promising business venture. Providing simple foods and holiday homes and hotels in Gili Islands can serve dual purpose of serving the tourists as well as make a good business. Gili Air is only a few kilometres from the shore of Lombok, so it is very easily accessible.


The second of the three islands is Gili Meno. Till today it continues to be the least designed places of Bali, and is very well-known with guests who wish complete serenity and relaxed atmosphere.

Wisata di Lombok

Farthest from the landmass of Lombok is Gili Trawangan, which is also the most well-known isle for guests. Trawangan has earned the reputation of the "party island", majority of the travellers visit the place to have fun in the night life and regional natural pleasures, free from any cops, ending time or other rules. These times the isle has become far more innovative, serving young back-packers on a price variety and guests with family members remaining in high-class personal cottages. For more details please click here website Something You Should Know about Gili Islands

SEO - How The Search Ranking Game Has Changed in 2016

Mei 24, 2016
After several years of working as an IT support specialist, I found myself unemployed, unable to find a job, and confused as to what to do next.
In the event of exploring my options one idea popped into mind, why not build a website and monetize from advertising? Over a period of several months in the beginning of 2012 I did massive planning as to what type of website and or content I was going to produce, how I was going to produce it, while taking into consideration what resources I would need to pull it off.Make Your Travelling Amazing In Indonesia

Mei 23, 2016
Indonesia's phenomenal natural bounty is world famous and it is now synonymous with tourism.
However, many people tend to think of Indonesia as a youngster's paradise, for backpackers and youth on their gap year holidays. Part of this is because of its distance from the Western world. But as globalization has shrunk our world and older people travel to Indonesia on work, the number of expatriates too is on the rise and this has contributed to Indonesia now being rediscovered as a great place to take your families.

Leisure travel has increased as people choose to take their children along and show them a different and fascinating world.
Bali is an obvious choice to take the children with its emphasis on culture and traditions and the grace of its arts. Children will love going through the traditional temples, especially during festivals. It will be even more fun if you dress up in traditional sarongs as you watch the processions of gorgeously attired locals.
Apart from the cultural aspect, the beach too is a huge draw for children. Sun yourself while they dig elaborate castles and build and destroy cities in the fine white sand. Slather on the sun block and the whole family can head out on a great boat ride to islands, near and far.

Sunbathing, Snorkeling, Scuba Diving
You can indulge in your favorite activity from snorkeling, exploring the islands, or bonding with family over a great game of beach football. Indonesia is a great place to shop and the street markets will be a fabulous new experience for the family. You can watch the good natured haggling and try it out yourself.
see Bali Tour
Kids can pick out their own souvenirs from a wide range of things like kites, wooden, carved animals and birds, musical instruments made from the local wood.


Many hotels in Indonesia have activities planned out for children and some even have children's clubs where the kids can mingle with other children and generally raise Cain while being watched over by professional child minders. This will give the adults a chance to experience the romantic atmosphere exuded by Indonesia and pamper themselves in the spa.
see also paket wisata lombok gili trawangan
Most hotels will offer children's meals and you must be careful about giving street food to children. To round off the holiday, head off to an amusement park where you can become one of the kids yourself.

Excite hotels Takes Visitors to Explore Seasons of Comfort at Hotels in Indonesia

Does An Internet Home Business SEO Need More Human Touch ?

Mei 22, 2016
The organic and highly related traffic from the search engines has become almost too valuable and that has led to the situation, when the contents are overoptimized and the reader can easily see, that the keyword has dictated how the content is written. It seems, that the target groups are the search engines rather than the readers. However, this strategy can kill the internet home business, because the readers decide, what is good and useful, not the engines.


1. The Keywords Are Useful, No Doubt.

The keywords are useful, because the information seekers use them, when trying to find the needed information and when the search engines know this, they try to offer the information in the order, which best serves the searchers.

However, from the author point of view, the keywords, especially the long tail ones, are difficult, because it is a pain to locate them into the sentence without hurting the creativity. So an author must be a keyword artist and able to use the keywords so, that it does not hurt the content. The balance is needed.

2. The Panda Effect.

Google started to fight against the low quality content and the low quality link building by publishing Panda, i.e. a new algorithm, which has downgraded sites with the low quality content and link farms, like some article directories, which are full of low quality content, which has been submitted to there only to get links back to some site.

3. An Effective Way To Do SEO.

Google still measures the popularity of the site by tracking the quality and the number of links pointing back to the site. If the linking site has a high page rank, it gives more link juice. So the quality has got more weight to get the page high on the result page. The engines appreciate diversity in the link building. It is not wise to put all eggs into the same basket, even if it seems to work well.

4. Test New Tactics, But Dont Change Everything.

Google Panda is a good example about the algorithm change. The engines are changing the algorithms all the time, which means, that the linking strategy should include many ways. The new linking sites are important to test and the tracking is the way to bring the needed feedback.

5. Use Keywords, Which Include The Consumer Benefit.

There are keywords, which are really dull and keywords, which promise the benefits to the readers. People who know, what they are looking for use keywords, which desribe their needs better. A marketer must be more creative to pick the keywords to be able to find ones, which convert more effectively. When the keyword is chosen, a marketer can research the search engine result page to see, whether the other results from the right theme.

Special Offer Paket Tour Bangkok

This Is Spam Filters That Google Uses

Mei 22, 2016
Online users use Google for research purposes. Google provides pertinent information related to a search query entered by the online user. As much as possible, Google wants to provide its users with quality content alone. Because of this, it abhors low quality and spammy websites.Lemari Pakaian
Google has come up with various spam filters to get rid of websites that aim to spam its ranking algorithm. What are the Google Spam Filters?